Skip links

DOLLİ-PROST

DOLLİ-PROST

Enjeksiyonluk Çözelti


DOLLİ-PROST

DOLLİ-PROST Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

DOLLİ-PROST

Sığırlarda:

 • Suböstrus veya fark edilmeyen/gizli östrus
 • Doğumun başlatılması
 • Normal ama istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması

Anormal gebeliklerin sonlandırılması (Abortus oluşturulması)

 • Mumifiye fetus
 • Fetal membranların hidropsu
 • Kronik endometritis (pyometra)
 • Ovaryum luteal kistleri
 • Kontrollü yetiştirme
 • Atlarda:
 • Erken fetal ölüm ve rezorpsiyonu takiben luteolizisin başlatılması
 • Uzayan diöstrus olgularının sonlandırılması
 • Yalancı gebeliğin sonlandırılması
 • Laktasyon dönemindeki anöstrus tedavisi
 • Döl tutmayan/genç kısraklarda östrus döngüleri oluşturma
 • Kontrollü yetiştirme

At, Sığır

DOLLİ-PROST Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’si 0,25 mg Kloprostenole eşdeğer Kloprostenol Sodyum ve antimikrobiyal koruyucu olarak 10 mg Benzil Alkol içeren berrak, renksiz, steril bir çözeltidir.

Sığırlarda:

 • Suböstrus veya fark edilmeyen/gizli östrus
 • Doğumun başlatılması
 • Normal ama istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması
 • Anormal gebeliklerin sonlandırılması (Abortus oluşturulması)
 • Mumifiye fetus

 • Fetal membranların hidropsu

 • Kronik endometritis (pyometra)
 • Ovaryum luteal kistleri
 • Kontrollü yetiştirme
 • Atlarda:
 • Erken fetal ölüm ve rezorpsiyonu takiben luteolizisin başlatılması
 • Uzayan diöstrus olgularının sonlandırılması
 • Yalancı gebeliğin sonlandırılması
 • Laktasyon dönemindeki anöstrus tedavisi
 • Döl tutmayan/genç kısraklarda östrus döngüleri oluşturma
 • Kontrollü yetiştirme

Hayvan türlerine göre aşağıdaki yol ve dozlarla uygulama yapılır.

Sığırlar:

Tek veya tekrarlanan 2 ml doz (500 µg kloprostenole eşdeğer) kas içi yolla uygulanır.

Suböstrus (Gizli östrus):

Rektal palpasyonla korpus luteum varlığı teşhis edildikten sonra, ürün hayvanlara uygulanır ve kızgınlık gösterenler tohumlanır. Ürünün uygulandığı hayvanlardan kızgınlık göstermeyenler 11 gün sonra tekrar muayene edilerek bu hayvanlara ikinci bir enjeksiyon uygulanır ve bu hayvanlar östrusta veya sabit zamanlarda; uygulamadan sonra 72-84 saat aralığında bir kez veya 72. ve 96. saatlerde iki kez tohumlanır.

Doğumun başlatılması

Normal döneminde doğumun başlatılması, öngörülen buzağılama tarihine olabildiğince yakın olmalı ve 10 günden daha önce olmamalıdır. İndüksiyon patolojik şartlar haricinde, gebeliğin tespit edildiği günden itibaren hesaplanan, gebeliğin 270. gününden önce denenmemelidir. Tedavi edilen tüm hayvanlar yakından izlenmelidir. Genel olarak, gebeliğin kısaltılmasıyla ilgili diğer metodlarda olduğu gibi, fetal zarların kalma olasılığının normalden fazla olması beklenebilir. Uygulama yapılan hayvanlar özel gözlem ve bakım altında olmalıdır.

Normal ama istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması

İneklerde normal gebelikler, gebeliğin 1. haftasından 150. gününe kadar sonlandırılabilir. En iyi sonuçlar ilk 100 gün boyunca elde edilir. Tedavi edilen hayvanlar, fetüsün ve plasentanın atılmasının tamamlanmasına kadar gözlem altında tutulmalıdır.

Anormal gebeliklerin sonlandırılması (Abortus oluşturulması)

1) Mumifiye fetüs

Gebeliğin herhangi bir aşamasında luteolizisin başlatılması, mumyalaşmış fetusun uterustan vajinaya atılması ile sonuçlanacaktır. Bu aşamadan sonra, hayvandaki normal siklus aktivitesi devam eder.

2) Fetal membranların hidropsu

Plasental sıvıların patolojik birikimi ciddi fizyolojik komplikasyonlara ve ölüme neden olabilir. Cerrahi drenaj genellikle durumu hafifletmekte başarılı değildir. Bu gibi durumlarda, doğumu başlatmak için tek bir doz kullanılabilir.

Kronik endometritis (Pyometra)

Tek bir doz uygulanmalıdır. Uzun süreli vakalarda tedavi 10-14 gün sonra tekrar edilebilir.

Ovaryum luteal kistleri

Kistik yumurtalıkların kalıcı luteal doku ile ilişkili olduğu ve kızgınlığın görülmediği durumlarda, ürünün bu durumu düzeltmede ve normal siklusa dönüşün gerçekleşmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kontrollü yetiştirme

Kullanılan program örnekleri:

1) Rektal palpasyonda yumurtalıklarda korpus luteum tespit edilen sığırlara tek doz enjeksiyon uygulanır, izleyen kızgınlığın tespitinde tohumlama yapılır.

2) 6 gün boyunca kızgınlık kontrolü yapılır, kızgınlık tespit edilen hayvanlar tohumlanır, tohumlanmayan tüm hayvanlara 6. günde tek bir enjeksiyon yapılır ve bu sığırlar sonraki kızgınlıkta tohumlanır.

3) 11 gün arayla iki enjeksiyon uygulanır, kızgınlıkta sabit zamanlarda tohumlanır (bkz. 4. madde)

4) 3. madde uygulanır ancak, ikinci enjeksiyondan önce kızgınlık gösteren hayvanlar tohumlanır. Bu nedenle, ikinci doz sadece bu süre boyunca kızgınlıkta görülmeyen sığırlara verilir ve kızgınlık belirtileri görüldüğünde ya da sabit zamanlarda (aşağıya bakınız) tohumlanır.

Tek bir prostaglandin enjeksiyonuna yanıt veren sığırlarda, bu yanıt normal şartlarda tedaviden sonraki 6 gün içinde gerçekleşir. İki enjeksiyondan sonraki yanıt süresi daha hızlıdır. Hayvanlar, bu yetiştirme programlarının herhangi birinde kızgınlık tespit edildiğinde tohumlanabilir. Ancak sabit zamanlı tohumlama, yalnızca iki enjeksiyon uygulanan programlarda ikinci enjeksiyonu takiben uygulanır (Ör. 3. ya da 4. madde). Bu durumda tohumlama ya 72-84 saatler arasında bir kez ya da ikinci enjeksiyondan sonra 72. ve 96. saatlerde iki kez, tercih edildiği şekilde yapılmalıdır. Çift “sabit zamanlı” tohumlama, tek tohumlamaya göre üstün kaliteli sonuçlar verebilir. Ancak belirli sürülerdeki ekonomik faktörler, böyle bir faydadan daha önemli olabilir.

Başarılı bir tedavi için, hayvanlar düzenli östrus siklusu göstermelidir. Tedavi öncesi rektal muayene ile siklik olmayan (anöstrus) veya gebe hayvanların tedavi edilmesinden kaçınılmalıdır. Tedavi edilen hayvanların beslenmelerine ve genel durumlarına dikkat edilmelidir. Beslenme düzeylerinde, yem içeriğinde ve ahırlarında olabilecek ani değişimlerden; strese yol açması beklenebilecek yeniden gruplandırma gibi düzen değişikliği oluşturan diğer faktörlerden, yetiştirme dönemi boyunca kaçınılmalıdır. Suni tohumlama uygulanacaksa, sperm ve tohumlama tekniğinin kalitesi önceden güvence altına alınmalıdır.

Ürünün süt ineklerinde kullanımı için tavsiye edilen bir kılavuz aşağıdaki gibi olacaktır:

İlk enjeksiyondan sonra, kızgınlık belirtileri gösteren tüm inekler tohumlanır. Kızgınlık belirtisi göstermeyen hayvanlara; ilk enjeksiyondan 11 gün sonra ikinci enjeksiyon yapılmalı ve sonrasında 72-96 saat sonra tohumlanmalıdır.

Östrus döngüsünün kontrolü aşağıdaki faydaları sağlar:

 1. Sütçü sürülerde:

a) Bireysel hayvanda östrusun kontrolü; bireysel buzağılama indeksinin daha iyi kontrolünü sağlar ve döl tutmadığı için ayrılan inek sayısını azaltır.

b) İnek gruplarındaki östrusun kontrolü, sezonluk buzağılama modelinin idaresinde uygun büyüklükteki ve özellikteki gruplar halinde sürü yönetimini kolaylaştırır.

c) Sütçü düvelerde suni tohumlama uygulamasına olanak tanır.

 1. Etçi sürülerde:

a) Yüksek kaliteli boğalar kullanılarak daha iyi bir döl elde etmek için suni tohumlama uygulaması sağlanır.

b) Doğal aşımın tercih edildiği yerlerde mevcut boğaların en etkili şekilde kullanımı sağlanır.

c) Daha iyi sürü yönetimine ve buzağılamaya olanak tanır.

Atlar:

Ponyler için 0.5-1 ml tek doz (125 – 250 µg kloprostenole eşdeğer) kas içi yolla uygulanır. Safkanlar ve ağır atlar için 1-2 ml (250 – 500 µg kloprostenole eşdeğer) kas içi yolla uygulanır.

Erken fetal ölüm ve rezorpsiyonu takiben luteolizisin başlatılması

Gebe kısrakların yaklaşık % 8-10 u, gebeliğin ilk 100 günü boyunca implante olmuş embriyoyu kaybeder (düşük yapar). Ovaryumda luteal fonksiyonun devam etmesi, östrusa erken dönüşe engel olur.

Uzayan diöstrus olgularının sonlandırılması

Gebe olmayan kısraklar sık ​​sık ve kendiliğinden uzamış diöstrus dönemlerine girip çıkmaktadır. Bu durumdaki kısrakların oranı oldukça yüksektir. Siklus göstermeyenler, anöstrustan ziyade uzun bir diöstrus safhasındadır ve bu duruma özellikle tohumlama sezonunun sonlarında rastlanır.

Yalancı gebeliğin sonlandırılması

Normal östrusa sahip ve sonradan gebe olmadıkları anlaşılan bazı kısraklar (düşük veya fetüs rezorbsiyonu olmayan) gebeliğin klinik belirtilerini gösterirler. Bu hayvanlar “yalancı gebelikte” olarak adlandırılır. Yalancı gebelik olgusunu ortadan kaldırmak ve ovaryum fonksiyonlarını normale döndürmek için kullanılır.

Laktasyon dönemindeki anöstrus tedavisi

Laktasyondaki kısrakların erken “tay kızgınlığı” göstermesi durumunun ardından, birkaç ay boyunca tekrar siklusa geçmekte başarısız olması önlenebilir.

Döl tutmayan/genç kısraklarda östrus döngüleri oluşturma

Muayenede fonksiyonel korpus luteuma sahip olduğu ve kalıcı luteal fonksiyondan muzdarip ya da ovaryan siklusu devam ederken normal kızgınlık davranışında bulunmadığı (sakin kızgınlık) tespit edilen hayvanlarda kullanılabilir.

Kontrollü yetiştirme

Tohumlama sezonu boyunca aygırların daha verimli kullanımına ve ekonomik yönetimine yardımcı olmak için, kısraklar planlı bir zaman çizelgesinde (tek veya gruplar halinde) östrusa getirilebilirler.

Sadece veteriner hekim tarafından kullanılmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Orijinal ambalajında, 25°C’nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Ürünün raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. İç ambalajı ilk açıldıktan sonraki raf ömrü, yukarıda belirtilen muhafaza şartları ve sıcaklığında 28 gündür. Tıpa 40 kereden fazla delinmemelidir.

2 ml ve 20 ml’lik Tip I renksiz cam flakonlar, gri bromobutil tıpa ile ve yeşil flip off kapak ile kapatılarak, karton kutu içinde 20 ml’lik flakon 1 adet ve 2 ml’lik flakon 1, 10 ve 20 adet olacak şekilde satışa sunulmuştur.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?