Skip links

Dollitox-Jel

Dollvet Veteriner Aşıları

Dollitox-Jel

KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, DİZANTERİ, ENFEKSİYÖZ, NEKROTİK HEPATİTİS, BRADZOT, MALİGNANT ÖDEM YANIKARA VE BASİLLER İCTEROHEMOGLOBİNÜRİ AŞISI


KOMBİNE ENTEROTOKSEMİ, DİZANTERİ, ENFEKSİYÖZ, NEKROTİK HEPATİTİS, BRADZOT, MALİGNANT ÖDEM YANIKARA VE BASİLLER İCTEROHEMOGLOBİNÜRİ AŞISI

Dollitox-Jel Prospektüs

1200px-PDF_file_icon.svg

DOLLİTOX-JEL

Farmasötik Formu: Enjeksiyonluk Çözelti

Koyun ve keçilerde Enterotoksemiler, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüri, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemiler, Dizanteri, sığırlarda Enterotoksemiler, Malignant ödem, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüriye karşı koruyucu amaç ile uygulanır

Koyun-Keçi Kuzu-Oğlak

Cl.perfringens tip B, tip C, tip D, Cl. oedematians tip A, Cl. septicum, Cl. chauvoei ve Cl. haemolyticum kültürleri ile hazırlanıp, formol ile toksin inaktivasyonuna tabi tutulmuş, alüminyum hidroksit ile adjuvantlanmış, fenol katılmış, ana kültür konsantre toksoid heptavalan bir aşıdır.

Koyun ve keçilerde Enterotoksemiler, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüri, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemiler, Dizanteri, sığırlarda Enterotoksemiler, Malignant ödem, Yanıkara, Basiller İcterohemoglobinüriye karşı koruyucu amaç ile uygulanır

Aşı 4.aydan itibaren her yaştaki sağlıklı koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölgeye, sığır ve buzağılarda ise omuz gerisindeki hareketsiz bölgeye derialtı uygulanır.

Uygulama dozu; koyun ve keçilerde 2 ml, kuzu ve oğlaklarda 1 ml, sığırlarda 4 ml, buzağılar için 2 ml.dir.

İlk kez aşılanan hayvanlar aşılamadan 21 gün sonra 2.bir doz ile aşılanmalıdırlar. (koyun ve keçiler 2 ml, kuzu ve oğlaklar 1 ml, sığırlar 4 ml, buzağılar 2 ml).

Yüksek düzeyde bağışıklığı devam ettirmek için her yıl tek dozluk uygulama aşılama programında belirtildiği gibi uygulanmalıdır.

Hastalık riskinin yüksek olduğu predispoze koşullarda 6 ay sonra tek doz aşılama önerilir.

AŞILAMA PROGRAMI

Hayvan TürüAşı Uygulama YeriAşı Dozu ve Uygulama Periyodu
1. Aşılama2. Aşılama

(21 Gün sonra)

Yıllık Periyodik Aşılama
Koyun/KeçiKoltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge2 ml2 ml2 ml
Kuzu/OğlakKoltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge1 ml1 ml2 ml
SığırOmuz gerisinde hareketsiz bölge4 ml4 ml4 ml
BuzağıOmuz gerisinde hareketsiz bölge2 ml2 ml4 ml

+ 2/8ºC’de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Avrupa Birliği’nin 2001/82/EC direktifinin 10/2 maddesine göre yasal arınma süresi aşılamadan sonra asgari 28 gündür.

20, 50, 100 ve 200 ml.lik renkli ve cam veya plastik şişelerde, butil tapalı ve alüminyum kapaklı olarak 10, 25, 50 ve 100 koyun dozu, 5, 12, 25 ve 50 sığır dozu şeklinde ambalajlanmıştır.

Sağlık Profesyoneli Misiniz?

Yönetmelik gereği web sitemizin erişmeye
çalıştığınız bu bölümü sağlık profesyonellerine yöneliktir.
Sağlık profesyoneli olduğunuzu onaylıyor musunuz?